ชาติพันธุ์ในภาคเหนือ

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นรากฐานที่สำคัญของความหลากหลายทางประเพณี และ วัฒนธรรม

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงแดง

ชาติพันธุ์ขมุ

ชาติพันธุ์ดาระอั้ง

ชาติพันธุ์บีซู

ชาติพันธุ์ปะโอ

ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

ชาติพันธุ์ม้ง

ชาติพันธุ์ลาหู่

ชาติพันธุ์ลีซู

ชาติพันธุ์ลัวะ

ชาติพันธุ์อิวเมี่ยน

ชาติพันธุ์อาข่า

ชาติพันธุ์ไทใหญ่

ชาติพันธุ์ไทลื้อ

ชาติพันธุ์ไทเขิน