ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ

ประวัติและความเป็นมา

เป็นกลุ่มย่อยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และมีการกระจายตัวอยู่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนไปจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีมากแถวแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ตั้งถิ่นตามแนวชายป่าเนินเขา ในพม่ามีรัฐก่อตูเลหรือรัฐกะเหรี่ยงเป็นศูนย์กลางการปกครอง ในประเทศไทยมีการแบ่งกะเหรี่ยงสะกอออกเป็น 2 กลุ่มคือ 1) กะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในที่ราบหรือที่คนทางภาคเหนือเรียกยางเปียงจะตั้งบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆกับกลุ่มชาวไตในพื้นราบ นับถือพุทธศาสนาผสมผสานกับการนับถือผี และบางส่วนที่นับถือศาสนาคริสต์ในปัจจุบัน และ 2) กะเหี่ยงที่นับถือผีแบบดั้งเดิมจะตั้งบ้านเรือนลึกเข้าไปในป่า มีบ้านเรือนกระจายกันอยู่ประมาณ 6-30 หลังคาเรือน คนทางภาคเหนือเรียกกลุ่มนี้ว่ายางแป๋หรือยางดอยบางทีเรียกยางกะเลอ กะเหรี่ยงสะกอจะมีการแต่งกายของหญิงสาวและหญิงที่มีสามีแล้วแตกต่างกัน