กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู

ลีซู หรือมักถูกเรียกอีกชื่อว่าลีซอ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกจัดอยู่ภาษาตระกูลจีน-ธิเบต (Sino-Tibetan language family)

การอพยพย้ายถิ่นฐาน

ลีซูเดิมอยู่ในประเทศจีนโดยมีการสำรวจประมาณประชากรในจีนปี 2543 มีอยู่ประมาณ 634,912 คน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่แถบตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน มีบางส่วนอาศัยอยู่ทางตะวันเฉียงใต้ของมณฑลเสฉวน ขณะที่ในประเทศเมียนมาร์มีชาวลีซูอาศัยอยู่ประมาณ 300,000 คน แถบเมืองปูเตา (Putao) และบริเวณชายแดนทางทิศตะวันออกของรัฐคะฉิ่น และมีอาศัยอยู่ในประเทศอินเดียแถบรัฐอรุณาจัลประเทศประมาณ 2,700 คนส่วนในประเทศไทยมีประชากรประมาณ 40,000 คน อาศัยอยู่มากทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และมีกระจายไปยังจังหวัดพะเยา ตาก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ และสุโขทัย

กลุ่มชาติพันธุ์ลีซู

มีการจำแนกลีซูออกเป็นกลุ่มย่อยตามความแตกต่างทางภาษาพูด และ การแต่งกาย ดังนี้

1.ลีซูลาย (Florid/ Flowery/ Variegate Lisu หรือ HOA/HWA) เป็นกลุ่มอาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ไทยและอินเดีย

2.ลีซูดำ (Black lisu/ Independent Lisu หรือ HE/HEI) เป็นกลุ่มอาศัยอยู่ในเมียนมาร์และจีน โดยเฉพาะในเขตปกครองของฟูกง (Fugong) และต่งฉาน (Dongshan) มณฑลยูนนาน และบางส่วนในประเทศไทย

3.ลีซูขาว (White Lisu หรือ PE/PAI) อาศัยอยู่ในประเทศจีนและไทย

ลีซูในประเทศไทย

สำหรับชาวลีซูหรือลีซอที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจากประเทศจีนเข้ามาอาศัย ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ก่อนที่จะมีการกระจายตัวไปตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดต่างๆในภาคเหนือในเวลาต่อมา โดยสาเหตุของการอพยพเนื่องจากการถูกทางการจีนปราบปราบเนื่องจากการต้องการเป็นอิสระในการปกครอง ตนเอง และการอพยพเพื่อหาแหล่งทำกินที่อุดมสมบูรณ์ สำหรับการอพยพเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีการคาดการณ์ว่าอพยพเข้ามาตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2462-2464 รวม 3 ทางได้แก่ เส้นทางดอยช้าง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เส้นทางดอยผ้าห่มปก อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทางห้วยแม่น้ำดำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวที่มีการอพยพจากจีนสู่เมียนมาร์และเข้าสู่ประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มที่อพยพเข้ามาหลังจากเมียนมาร์ เนื่องจากสาเหตุการขาดแคลนที่ดินทำกินและเสถียรภาพทางการเมืองในเมียนมาร์ ทำให้ลีซูอพยพเข้ามาระลอกหลังกระจายตัวอาศัยอยู่ในหลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทย เช่น ที่อำเภอแม่จันและอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงดาว อำเภอพร้าว อำเภอแม่แตง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปายและปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และมีบางส่วนอพยพต่อไปอยู่แถวจังหวัดตากและเพชรบูรณ์