ชาติพันธุ์ไตลื้อ

ประวัติและความเป็นมา

ไตลื้อ หรือ ไทลื้อเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในตระกลูกลุ่มที่ใช้ภาษาไท ซึ่งชาวไตลื้อมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วยหัวเมืองหลัก 12 เมือง ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขง 6 เมืองมีเมืองลา หรือซือเหมาเป็นศูนย์กลาง และอยู่ทางตะวันตก 6 เมือง มีเมืองเชียงรุ้งเป็นศูนย์กลางการปกครอง คำว่าสิบสองปันนา เป็นการเรียกตามการแบ่งเขตพื้นที่นาของชาวไตลื้อที่ควบคุมด้วยระบบเหมืองฝายหลายๆเมืองรวมกัน ซึ่งรวมทั้งหมดมี 12 ปันนา

สิบสองปันนา แต่เดิมเป็นรัฐอิสระที่มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองเชียงรุ้ง ระบบการเมืองการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ (เจ้าฟ้าแสนหวี) มีเจ้าเมืองปกครองเมืองต่างๆ อย่างค่อนข้างอิสระ กษัตริย์ที่ปกครองแคว้นสิบสองปันนาองค์แรกคือ พระยาเจิง หรือเจือง ราวปี พ.ศ.1723 และมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาถึงเจ้าหม่อมคำลือรวม 44 พระองค์ จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจีนในราวปี พ.ศ.2496 จึงทำให้ระบบการปกครองแบบกษัตริย์ต้องยกเลิกไป สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างสิบสองปันนากับล้านนานั้นมีมาตั้งแต่อดีตจากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ของชาวไตลื้อและล้านนาพบว่ามีความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยพญาเจิงหรือเจืองกษัตริย์ไตลื้อผู้สร้างเมืองเชียงรุ่งที่ทรงเป็นวีรบุรุษของชาวล้านนาด้วย ดังปรากฏในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสน เป็นต้น

การอพยพย้ายถิ่นฐาน

การอพยพเคลื่อนย้ายของไทลื้อมาสู่ล้านนานั้นเนื่องมาจากนโยบาย “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ของเจ้าผู้ครองล้านนาในอดีต โดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นไทยต้องทำศึกสงครามกับพม่าเพื่อขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาด้วยการสนับสนุนของเจ้าฝ่ายเหนือ จนถึงปี พ.ศ.2347 ก็สามารถยึดเมืองเชียงแสนซึ่งเป็นที่มั่นแห่งสุดท้ายของพม่าในล้านนาได้สำเร็จ แต่พม่ายังมีอิทธิพลอยู่ในสิบสองปันนาและหัวเมืองลื้อเขิน ดังนั้นเจ้านายฝ่ายเหนือ นำโดยเจ้ากาวิละผู้ครองนครเชียงใหม่ จึงยกทัพขึ้นไปตีสิบสองปันนาแล้วได้อพยพผู้คนจากสิบสองปันนามาสู่ล้านนาเพื่อตัดกำลังข้าศึก และเพื่อป้องกันไม่ให้กองกำลังของพม่าที่ถูกขับไล่กลับมาใช้หัวเมืองต่างๆในสิบสองปันนาเป็นที่ซ่องสุมกำลังแล้วกลับมาโจมตีหัวเมืองฝ่ายเหนืออีก ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีชุมชนไตลื้อกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆทางภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย นอกจากนี้มีชาวไตลื้อบางกลุ่มที่อพยพเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อลี้ภัยการเมือง ภายหลังการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์ และบางส่วนได้อพยพโยกย้ายเพื่อแสวงหาพื้นที่ทำกินที่เหมาะสม

เกร็ดความรู้

จากตำนานที่ปรากฏในสมัยพระยามังราย ต้นราชวงศ์มังรายที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสิบสองปันนากับล้านนาทั้งในด้านความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ บ้านพี่เมืองน้อง ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ติดต่อกันในฐานะที่ทั้งสองแคว้นมีภูมิประเทศใกล้กัน มีการติดต่อทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกัน และมีการจัดระบบการปกครอง และการชลประทานคล้ายคลึงกัน