หมู่บ้าน

วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน รวมถึงภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ยังคงแสดงให้ลูกหลานเห็นในปัจจุบัน

จังหวัดเชียงใหม่

บ้านออนหลวย

บ้านห้วยบง

บ้านเวียงหวาย

บ้านห้วยจะนุ

บ้านหนองเต่า

จังหวัดเชียงราย

บ้านห้วยจ้อ

บ้านวังผา

บ้านโป่งนกเหนือ

บ้านขุนห้วยแม่เปาใต้

บ้านห้วยมะซาง

บ้านแสนสุข

บ้านดอยงาม-แม่จันใต้

บ้านเล่าชีก๋วย

บ้านเวียงกลาง

บ้านโป่งเหนือ

บ้านเหล่าพัฒนา

บ้านดอยชมภู

บ้านสันเจริญ

บ้านรวมมิตร

บ้านดอยฮาง-ยางคำณุ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านผาเผือก

บ้านน้ำริน

บ้านปางหมู

บ้านห้วยขาน

บ้านห้วยเสือเฒ่า