ชาติพันธุ์ในภาคเหนือ

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในประเทศไทย เป็นรากฐานที่สำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรม