เป้าหมายของโครงการ

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อการพลิกฟื้น หรือฟื้นฟูให้สื่อพื้นบ้านที่เป็นรากเหง้าผลิตทางวัฒนธรรม (Cultural production) หรือนวัตกรรมทางวัฒนธรรม (Cultural innovation) เหล่านี้ดำรงอยู่ได้ร่วมกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการพัฒนานิเวศสื่อพื้นบ้านสู่นวัตกรรมสื่อดิจิทัลออนไลน์ในการสร้างพื้นที่ทางสังคมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือประเทศไทย อันจะช่วยทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดสำนึกที่จะอนุรักษ์สื่อวัฒนธรรมพื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ตนเองให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและนำไปสู่การสร้างเวทีความรู้ (Knowledge platform) สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเยาวชนและคนรุ่นต่างๆในชุมชนและภาคีเครือข่ายอันจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อเกิดการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อพื้นบ้านในการพัฒนาตนเอง ชุมชนและสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวางเพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประเทศที่จะนำไปสู่พื้นที่สร้างสุขของสังคม (Social healthy space) ที่ยั่งยืน