ชาติพันธุ์ไทลื้อ

ความโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือความสวยงามของชาติพันธุ์ไทลื้อ