ชาติพันธุ์ปะกาเกอญอ

ความโดดเด่น และความเป็นเอกลักษณ์ที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น คือความสวยงามของชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ