เอกลักษณ์ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง

ความโดดเด่น เอกลักษณ์ ประเพณี และวัฒนธรรม คือสิ่งที่สวยงามที่ชาวชาติพันธุ์ต่างมีไว้และสืบสานรุ่นสู่รุ่น